Cel

Niniejsza Polityka prywatności jest kierowana do akcjonariuszy spółki Seemore S.A., ich pełnomocników, reprezentantów, oraz osób współuprawnionych do akcji.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Seemore S.A. (KRS: 0000864634).

Kontakt

Można się z nami kontaktować poprzez:

 • Adres e-mail: contact@seemore.pl
 • Telefon kontaktowy: +48 79 110 9694
 • Pisemnie na adres: ul. B. Prusa 38/12, 50-319 Wrocław

Inspektor ochrony danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jednakże we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw można kontaktować się z nami przez kanały opisane w sekcji Kontakt.

Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

Cel

Realizacja umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych.

Podstawa przetwarzania

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO wykonanie obowiązków prawnych tj.  art. 3281 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych

Okres przechowywania danych osobowych

Do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie następujących danych jest obowiązkowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń;
 • adres poczty elektronicznej, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Pochodzenie danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem podmiotów, które wspierały nas w prowadzeniu emisji akcji.

Pliki cookies

Nasza witryna internetowa może korzystać z plików „cookies” w celach statystycznych i w celach badania ruchu na naszej stronie.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na poziomie przeglądarki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na korzystanie przez nas plików cookies, ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki tak, by pliki cookies były usuwane lub automatycznie blokowane. Ustawienia te nie powinny mieć wpływu na korzystanie z naszej strony internetowej.

Grzegorz Palmer
___________________________________
Prezes Zarządu
Wojciech Trelak
___________________________________
Wiceprezes Zarządu

POL-001, wersja 1.0, 2021-03-22