Polityka prywatności

Polityka Prywatności Akcjonariuszy

Ankiety GIIF

Prosimy wszystkie osoby i podmioty, które brały udział w emisji publicznej o dostarczenie bezpośrednio do domu maklerskiego:

DM zaleca przed wysłaniem spakowanie plików z hasłem i przesłanie hasła w osobnym e-mail’u.

Alternatywnie można:

  • Wydrukować i wypełnić formularz GIIF
  • Wydrukować skan lub zdjęcie dwóch dokumentów ze zdjęciem poświadczających tożsamość (jeśli ktoś posiada tylko jeden, to też może być)
  • Podpisać wszystkie dokumenty odręcznie
  • Wysłać do DM na adres:

Dom Maklerski Navigator S.A.

Twarda 18

00-105 Warszawa

Powyższe informacje są niezbędne w procesie rejestracji w rejestrze akcjonariuszy w DM „Navigator” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Seemore S.A. (KRS 0000863634), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2021 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 17/8, 50-123 we Wrocławiu. Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1) Zmiana dotychczasowego § 3:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.986,24 zł (sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), i dzieli się na 10.498.624 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych, o wartości
nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym
1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych) złotych;
2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Proponowane brzmienie i zmiana numeracji na § 5:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.790,92 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 92/100), i dzieli się na 12.279.092 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:
1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych) złotych;
2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);
3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 17.804,68 zł.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
5. W przypadku dokonania dematerializacji akcji Spółki oraz ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy, Spółka nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr  akcjonariuszy. Przedmiotowe zobowiązania będą wykonywane bezpośrednio przez Spółkę.
6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
7. Akcje Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany.
8. Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka Akcjonariusza, gdy akcje objęte są wspólnością majątkową małżeńską.
9. Jeżeli akcja jest obejmowana po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Dematerializacja

1 marca 2021 r. wchodzą w życie zmiany prawa dotyczące obowiązku dematerializacji akcji. Do tego dnia wszystkie akcje SEEMORE SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka) muszą zostać zdematerializowane i ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który dla  Spółki będzie prowadzić Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z tym Spółka zaprasza akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów potwierdzających posiadanie akcji Spółki najpóźniej do dnia 11 listopada 2020 r. Każdy z akcjonariuszy w osobnej korespondencji e-mailowej został zaproszony do uzupełnienia kwestionariusza akcjonariusza w celu ukończenia procesu dematerializacji posiadanych akcji i ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem adresem e-mail: inwestorzy@seemore.pl.